Informace pro prodejce lihovin (alkoholu) v hostinských provozovnách a prodejnách maloobchodní sítě.

MěÚ Kaplice

Informace pro prodejce lihovin (alkoholu) v hostinských            provozovnách a prodejnách maloobchodní sítě.

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že u předmětu podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ se na konci doplňují slova a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Nově musí být držiteli příslušné části koncese všichni provozovatelé hostinských, restauračních zařízení, barů, vináren, občerstvení (kde je rozlévána lihovina) a dále i prodejci lihovin v maloobchodních prodejnách, a to bez ohledu na velikost, rozsah prodeje či zaměření prodejny (např.: smíšené zboží, specializované prodejny nápojů, apod.) Dosavadní oprávnění mají omezenou platnost.

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb., tj. ke dni 17.10.2013, oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 

Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17.10.2013 do 17.4.2014.

Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích.

Vysvětlení pojmů:

kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů).

konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů).

lihovina = alkoholický nápoj

  • určený k lidské spotřebě,

  • mající určité organoleptické vlastnosti,

  • o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových,

  • vyrobený buď přímo destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel uvedených v bodě 3 přílohy I nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení, nebo mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami s jinými lihovinami, nebo s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo s jinými alkoholickými nápoji, nebo s nápoji.

Nadále zůstává v platnosti, že lihoviny a jiné alkoholické nápoje včetně piva a vína mohou být prodávány jen na místech stanovených zákonem. Tedy vlastnictví příslušného oprávnění – nové koncese neopravňuje podnikatele, aby lihoviny a jiné alkoholické nápoje prodávali na jiných místech, než zákonem vymezených. Tato místa určuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami takto:

Alkoholické nápoje lze prodávat pouze

a) ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů,

b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo

c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let.

Omezení míst se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích.

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

I nadále zůstává v platnosti zákaz prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let upravený zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Za porušení tohoto zákazu bude uložena sankce v rozmezí 50 000 Kč až 500 000 Kč. Může být uložen i zákaz činnosti na dobu dvou let.

 

Bližší informace ke koncesi Vám sdělí zaměstnanci Odboru obecní živnostenský úřad Kaplice, číslo dveří 304 nebo na tel. číslech 380 303 171, 380 303 172.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska 2013. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.