Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

336026194_0_155_2016-MZE-15120 336026194_1_Opatření_obecné_povahy_o_vydání_Národního_plánu_povodí_Labe 336026194_2_Opatření_obecné_povahy_o_vydání_Národního_plánu_povodí_Odry 336026194_3_Opatření_obecné_povahy_o_vydání_Národního_plánu_povodí_Dunaje

ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120
14VH5399/2015-15120
14VH5402/2015-15120
NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120
VYŘIZUJE: Ing. Alena Binhacková
TELEFON: 221 812 249
E-MAIL: alena.binhackova@mze.cz
ID DS: yphaax8
ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
DATUM: 12. ledna 2016

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-
MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření
obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna
2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.
Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední
desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních
deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření
obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvozemedelstvi/
ministerstvo-zemedelstvi/).
Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření, tel. 221 81 2249 nebo 221 81 2329, v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny dle dohody.
2
Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke
snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro
zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány
v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní
prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,
a to v kapitole V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, a stanoví strategii jejich
financování v kapitole VI. Souhrn ekonomické analýzy užívání vod.
Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů, hodnocení a úvah,
které jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod,
I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky, II. Užívání vod
a dopady lidské činnosti na stav vod, III. Monitoring a hodnocení stavu, IV.6 Zhodnocení
dosažení cílů, IV.7 Návrh zvláštních a méně přísných cílů a VII. Doplňující údaje.
Opatřením obecné povahy jsou z výše uvedených národních plánů povodí vydávány
části kapitoly IV., a to IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,
podzemních vod a vodních ekosystémů, IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými
a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských
služeb, IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, IV.4 Cíle pro
silně ovlivněné a umělé vodní útvary, IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní
a sucha, a kapitola V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů. Ostatní kapitoly jsou
součástí odůvodnění.
Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů
vody, znečišťovatelů, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, vlastníků vodních děl,
správců vodních toků a obcí.
Ing. Alena Binhacková, v.r.
ředitelka odboru
Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách
Ministerstva zemědělství, obecních úřadů a újezdních úřadů.
Obecní úřady a újezdní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh)
na svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
3
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města / Újezdní úřad
………………………………………………………………………………………………………….
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.